Loading...
 
 
Προκηρύξεις για Θέσεις Εργασίας
Συνέδρια/Ημερίδες στην Ελλάδα
Διεθνή Συνέδρια
Επιστημονικό Υλικό


Με την ευγενική χορηγία:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σωματείου με έδρα την Αθήνακαι επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυμία - Έδρα

ΑΡΘΡΟ 2: Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 3: Εκπροσώπηση τηςΈνωσης σε Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΡΘΡΟ 4: Μέσα

ΑΡΘΡΟ 5: Μέλη

ΑΡΘΡΟ 6:Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών

ΑΡΘΡΟ 7: Αποχώρηση μελών

ΑΡΘΡΟ 8: Διαγραφή μελών

ΑΡΘΡΟ 9: Πόροι

ΑΡΘΡΟ 10: Όργανα

ΑΡΘΡΟ11: Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 12: Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 13: Πρόεδρος

ΑΡΘΡΟ14: Γραμματέας

ΑΡΘΡΟ 15: Ταμίας

ΑΡΘΡΟ 16: Επιτροπή Δεοντολογίας

ΑΡΘΡΟ 17:Ελεγκτική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 18: Βιβλία

ΑΡΘΡΟ 19: Σφραγίδα

ΑΡΘΡΟ 20: Εκπρόσωποι και Επιτροπές της Ένωσης

ΑΡΘΡΟ 21: Γενικέςδιατάξεις

ΑΡΘΡΟ 22: Μεταβατικές διατάξεις

************************************

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΝΩΣΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ  ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυμία - Έδρα

Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία «Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδας» (Ε.Πν.Ελ.)

 

ΑΡΘΡΟ 2: Σκοπός

Σκοπός της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας είναι:

Α. Η Μελέτη, Προαγωγή, Διεκδίκηση, Διαφύλαξη και Προάσπιση των κοινών επαγγελματικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών, οικονομικών και επιστημονικών συμφερόντων των ιατρών Πνευμονολόγων – Φυματιολόγων όλης της Χώρας και ο συντονισμός και η ενιαία κατεύθυνση των προσπαθειών που κάνουν τα μέλη της Ένωσης για την με κάθε σύννομο τρόπο προστασία, και βελτίωση του κύρους του επαγγελματικού τίτλου και της δια βίουεκπαίδευσης τους, που εξασφαλίζει την ορθή και σύγχρονη άσκηση της ιατρικής ειδικότητας της Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας.

Β. Η εξασφάλιση στους Ιατρούς Πνευμονολόγους - Φυματιολόγους, όπου και όπως ασκούν την ειδικότητα, 1) των προϋποθέσεων ορθής, πλήρους και απρόσκοπτης άσκησης  των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, 2) του κλίματος ασφάλειας και κατοχύρωσης των νόμιμων δικαιωμάτων της ειδικότητος, καθώς και την παρεμπόδιση αντιποίησηςτης ειδικότητας της Πνευμονολογίας από όπου και αν προέρχεται. 

Γ. Ειδικότερα για την προάσπιση τωνεπαγγελματικών συμφερόντων των ιατρών Πνευμονολόγων - Φυματιολόγων, η Ένωσηεπιδιώκει:

  1. Την εκπροσώπηση των ιατρών Πνευμονολόγων – Φυματιολόγων στις Δημόσιες Αρχές, Υπουργεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ιατρικούς συλλόγους, εκπροσώπους κοινωνικών ομάδων και όπου διαμορφώνονται, λαμβάνονται και εφαρμόζονται αποφάσεις γύρω από κοινά επαγγελματικά, οικονομικά, κοινωνικά καιεπιστημονικά συμφέροντα των Πνευμονολόγων - Φυματιολόγων, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε πάσης φύσεως  οργανισμούς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα, Παρόχους Υγείας κλπ, αλλά και στο Ιδιωτικό τους Ιατρείο. 
  2. Τη Δημόσια έκφραση απόψεων σεθέματα Δημόσιας Υγείας που άπτονται της ειδικότητας και συμμετοχή στις κοινέςπροσπάθειες για την αντιμετώπιση τους. 
  3. Την πληροφόρηση της κοινής γνώμης, των οργάνων της Πολιτείας και των πολιτών για κοινά επαγγελματικά θέματα των μελών της Ένωσης με την βοήθεια δημοσιεύσεων, εντύπων, δημοσιών συζητήσεων, ραδιοφωνικών – τηλεοπτικών εκπομπών και χρησιμοποίηση του διαδικτύου. 
  4. Την ενθάρρυνση των μελών τηςΈνωσης για ενεργό συμμετοχή σε κέντρα λήψης αποφάσεων, συλλόγους, επιτροπές τουΔημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, και ανάλογες επαγγελματικές και επιστημονικές οργανώσεις. Στενή άλλωστε είναι η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευμένων Ιατρών στην οποία εκπροσωπούμεθα από δύο μέλη της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας μέσω του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. 

Δ. Περαιτέρω, η Ένωση αποσκοπεί στην προαγωγή και εξασφάλιση του υψηλού επιπέδου παροχής ιατρικών υπηρεσιών με τη δια βίου εκπαίδευση των μελών και ιδιαίτερατων εξωνοσοκομειακών με στόχο την σύγχρονη κατάρτιση, γνώση και την άσκηση της ειδικότητας στο βέλτιστο επίπεδο. Στα πλαίσια αυτά επιδιώκεται η συνεργασία και με άλλους επιστημονικούς φορείς, ημεδαπά ή διεθνή εκπαιδευτικά κέντρα, Ιδρύματα, Πανεπιστήμια και κάθε άλλο φορέα που δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό, καθώς και η διοργάνωση πάσης φύσεως εκδηλώσεων, και η έκδοση έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων πληροφόρησης, περιοδικών εκδόσεων κλπ.

Ε. Η Ένωση έχει ακόμα ως σκοπό της τη διοργάνωση πάσης φύσεως διαδικτυακών μαθημάτων, εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων, και λοιπών ενημερωτικών δραστηριοτήτων, με στόχο τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών Πνευμονολόγων - Φυματιολόγων.  Τούτο συνάδει με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδικευμένων Ιατρών (EuropeanUnion of Medical Specialists – UEMS), η οποία όχι μόνο προάγει τη δια βίουεκπαίδευση με κάθε μέσο, αλλά και επιβλέπει στη μοριοδότηση αυτής μέσω των Εθνικών Συλλόγων και εν προκειμένω του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Γιαόλους τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, η Ένωση δύναται να συνεργάζεται με τον Τομέα Πνευμονολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδικευμένων Ιατρών (UEMS), και με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία.

 

ΑΡΘΡΟ 3: Εκπροσώπηση της Ένωσης σε Όργανα τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης

1) Από τους σκοπούς που προαναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος, ως εκ των θεμελιωδών, θεωρείται η εκπροσώπηση της Ένωσης στα αντίστοιχα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η UEMS και κάθε άλλη αντίστοιχη ευρωπαϊκή ή διεθνής οργάνωση που λειτουργεί ή πρόκειται να συσταθεί.

2) Αποκλειστικός αναγνωρισμένος εκπρόσωπος της Ένωσης στην UEMS και στα οικεία όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ως ηαντιπροσωπευτική εθνική επαγγελματική οργάνωση.

 

ΑΡΘΡΟ 4: Μέσα

Τα μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών της Ένωσης είναι:

α. Η άσκηση κάθε ένδικου ή άλλουνόμιμου μέσου για την προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων των Πνευμονολόγων - Φυματιολόγων.

β. Η συγκρότηση διαφόρων επιτροπών με απόφαση του ΔΣ, σε επιμέρους επαγγελματικά ή εκπαιδευτικά αντικείμενα με επικεφαλής ειδικούς επιστήμονες όχι μόνο από τοχώρο της Ιατρικής αλλά και άλλους (πχ Νομικοί – Οικονομολόγοι)

γ. Η συνεργασία με τα αρμόδια όργανα τηςπολιτείας και με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία για πάσης φύσεως κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τους ιατρούς Πνευμονολόγους - Φυματιολόγους. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται, η οργάνωση κάθε τύπου εκδηλώσεων – συνεδρίων (επιστημονικών  και επαγγελματικών) και αυτοτελής ή σε συνεργασία με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία  εκπροσώπηση των ιατρών Πνευμονολόγων –Φυματιολόγων  σε Δημόσιες  Αρχές, Υπουργεία και άλλους φορείς. Η Ένωση επιδιώκει ακόμα και τη συνεργασία με κάθε άλλο φορέα του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, που έχει παρεμφερείς σκοπούς εντός και εκτός Ελλάδος.

δ. Η οργάνωση κάθε μορφής εκδηλώσεων, διαλέξεων, συνεδρίων, δημοσίων συζητήσεων, διαδικτυακών μαθημάτων και άλλων σχετικών ενημερωτικών δραστηριοτήτων για θέματα που απασχολούν τους ιατρούς πνευμονολόγους, η έκδοση περιοδικού με θέματα παρεμφερή του σκοπού, καθώς και η δημιουργία βιβλιοθήκης και ειδικού αρχείου πληροφόρησης.

ε. Κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να οδηγήσει στην υλοποίηση των σκοπών της ¨Ένωσης.

 

ΑΡΘΡΟ 5: Μέλη

1.Τακτικό Μέλος της Ένωσης μπορεί να γίνει κάθε ιατρός κάτοχος του τίτλου ειδικότητας της Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας, που εργάζεται στην Ελλάδα.

Για την εγγραφή τακτικού μέλους απαιτείται απόφαση του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου ιατρού Πνευμονολόγου - Φυματιολόγου,  στην οποία θα αναφέρει το έτος απόκτησης του τίτλου της ιατρικής ειδικότητας της Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας, αντίγραφοτου οποίου και θα επισυνάπτει, και τον τρόπο άσκησης της ιατρικής (ιατρός κλάδου ΕΣΥ, ιδιώτης, πανεπιστημιακός).

Το Δ.Σ. μπορεί, με απόλυτη πλειοψηφία, να μην αποδεχθεί την εγγραφή κάποιου ως μέλους, αν η εγγραφή του ως μέλους μπορεί αποδεδειγμένα, εξαιτίας της μέχρι τότε δραστηριότητας του υποψήφιου μέλους να κριθεί ότι αντιστρατεύεται τους σκοπούς της Ένωσης, είτε ελλείψεως προσηκόντος ήθους αυτού.

2. Επίτιμο μέλος της Ένωσης μπορεί, με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, να γίνει Ειδικευμένος Ιατρός κάτοχος τίτλου οιασδήποτε ειδικότητας, ο οποίος με την ενγένει επιστημονική, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική προσφορά του έχει προσφέρει στους σκοπούς της Ένωσης. Την ιδιότητα του Επίτιμου Μέλους μπορεί νααποκτήσει και ιατρός που δεν ασκεί πλέον το επάγγελμα έχει όμως προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες κατά την άσκηση του λειτουργήματός του. Τα Επίτιμα μέλη δενπληρώνουν συνδρομές, συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες της Ένωσης χωρίς δικαίωμα ψήφου και δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

 

ΑΡΘΡΟ 6: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης αναλόγως με τις δυνατότητές τους, νασυμμετέχουν στις δραστηριότητες και στις εκδηλώσεις αυτής, να αποφεύγουν κάθεδραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς της Ένωσης, να καταβάλλουνανελλιπώς τις συνδρομές τους και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις τουκαταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του ΔιοικητικούΣυμβουλίου της Ένωσης. Τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικέςυποχρεώσεις τους προς την Ένωση παρίστανται με δικαίωμα ψήφου στις ΓενικέςΣυνελεύσεις των μελών, λαμβάνουν λόγο, υποβάλλουν προτάσεις, ασκούν διοικητικόκαι διαχειριστικό έλεγχο και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαιστη διοίκηση.

Ταμειακώςεντάξει θεωρούνται τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τουςυποχρεώσεις του τρέχοντος έτους κατά την ημέρα της Γ.Σ. Η οικονομικήτακτοποίηση μπορεί να γίνει και κατά την ημέρα της Γ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 7: Αποχώρηση μελών

Κάθεμέλος δικαιούται να αποχωρήσει ελεύθερα από την Ένωση, μετά από δήλωσή του πουυποβάλλεται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 8: Διαγραφή μελών

Τομέλος εκπίπτει της ιδιότητάς του στις ακόλουθες περιπτώσεις :

Α. Μετά θάνατο.

Β. Μετά από οικειοθελή αποχώρηση.

Γ. Με απόφαση του Δ.Σ. εάν τακτικό μέλος δεν έχει καταβάλει τη συνδρομή του γιατρία συνεχόμενα έτη.  Η διαγραφή στηπερίπτωση αυτή λειτουργεί αυτοδίκαια, αφού προηγηθεί έγγραφη ειδοποίηση τουΔ.Σ.  με ευθύνη του Γ.Γ., δύο μήνες πριντην λήξη της τριετίας. Σε κάθε ετήσια τακτική Γ.Σ. το Δ.Σ. υποβάλει τυχόνκατάλογο διαγραφέντων μελών, λόγω μη καταβολής της ετήσιας συνδρομής.   

Δ. Για παράβαση των καταστατικών αρχών και των διατάξεων του Ιατρικού Κώδικα. Τηνδιαγραφή ενεργεί η Γενική Συνέλευση κατόπιν εκδόσεως αιτιολογημένης αποφάσεως,από την Επιτροπή Δεοντολογίας μετά από έγγραφη αίτηση τριών (3) τουλάχιστονμελών ή ενός (1) του Διοικητικού Συμβουλίου και εφ' όσον οι λόγοι για την διαγραφήείναι βάσιμοι.

Ηαπόφαση της διαγραφής μπορεί να αρθεί με απόφαση:

α) Του Διοικητικού Συμβουλίου για μέλος το οποίο διαγράφηκε λόγω αδικαιολόγητηςκαθυστέρησης εισφορών, μετά την καταβολή τους.

β) Της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν έγγραφης αίτησης του μέλους που δεν επιθυμεί ναδιαγραφεί.

γ) Του αρμόδιου Πρωτοδικείου μετά από προσφυγή του μέλους που διεγράφη. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: Πόροι

Πόροιτης Ένωσης είναι:

Α) Η εφʼάπαξ εισφορά για την εγγραφή των μελών, η οποία ορίζεταικάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ.

Β) Η ετήσια συνδρομή των μελών, το ύψος της οποίας ορίζεται κάθε φορά με απόφασητου Δ.Σ.

Γ) Οι δωρεές, οι κληρονομιές, τα κληροδοτήματα, οι επιχορηγήσεις και κάθε άλληεκούσια προσφορά μελών ή τρίτων.

Δ) Τα έσοδα από την περιουσία και από τις διάφορες εκδηλώσεις, ιδίωςεπιστημονικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές και κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια τηςΈνωσης που τείνει στον προσπορισμό εσόδων.

Ε) Οι συγκεντρώσεις ποσών από τα μέλη για συγκεκριμένο σκοπό, που καθορίζεταιεκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΣΤ) Κάθε άλλος νόμιμος πόρος.

Μετάαπό απόφαση του Δ.Σ. απονέμονται, αναλόγως του ύψους του ποσού της δωρεάς, οιτίτλοι του μεγάλου ευεργέτη, του ευεργέτη, του σπόνσορα, του φίλου.

 

ΑΡΘΡΟ 10: Όργανα

Όργανα τηςΈνωσης είναι:

  α) η Γενική Συνέλευση,

  β) το Διοικητικό Συμβούλιο,

  γ) η Επιτροπή Δεοντολογίας και

  δ) η Ελεγκτική Επιτροπή.

 

ΑΡΘΡΟ 11: Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση, που αποτελείται από όλα τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη,είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθείαπό το Νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα.

Η Γενική Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα της Ένωσης.

Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα: α) να κρίνει τον απολογισμό τουαπερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου, β) να εκλέγει τα μέλη της ΕφορευτικήςΕπιτροπής, του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και τηςΕλεγκτικής Επιτροπής, γ) να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού καιτου ισολογισμού και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίουαπό κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, δ) να αποφασίζειγια κάθε τροποποίηση του καταστατικού, ε) να αποφασίζει για τη διάλυση τηςΈνωσης όταν τα μέλη της μείνουν λιγότερα από είκοσι (20) ή σε περίπτωσησυγχώνευσής της με άλλη ένωση ή όταν λόγω ανυπέρβλητου κωλύματος καθίσταταιπλέον ανέφικτη η πραγμάτωση του σκοπού της Ένωσης ή διαπιστώνεται παρέκκλισηαπό τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε καθώς και στις περιπτώσεις πουπροβλέπονται ρητά από την ισχύουσα Νομοθεσία και στ) να ελέγχει τα μέλη τουΔιοικητικού Συμβουλίου και να αποφασίζει για την παύση έκαστου μέλους εξ αυτούή του συνόλου του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση που διαπιστώνονταιδιαχειριστικές ατασθαλίες ή αδυναμία άσκησης διοίκησης ή ενέργειες που αντίκεινταικαι αντιβαίνουν στους σκοπούς της Ένωσης ή σε κάθε περίπτωση που δεσυμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, των αρμοδίωνΔικαστηρίων και με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικώς μεν μια φοράεντός του τελευταίου τριμήνου κάθε έτους, εκτάκτως δε όταν το αποφασίζει τοΔιοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσουν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον τωνταμειακώς εντάξει τακτικών μελών με έγγραφη αίτησή τους προς το ΔιοικητικόΣυμβούλιο, στην οποία αναγράφονται τα θέματα για συζήτηση. Στην περίπτωση αυτήτο Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε έναμήνα το αργότερο από την υποβολή της αίτησης.

Κατάτην ετήσια τακτική Συνέλευση γίνεται η λογοδοσία, διοικητική και διαχειριστική,του Διοικητικού Συμβουλίου, η εξέταση του απολογισμού του απερχόμενου έτους καιτου προϋπολογισμού του ερχομένου έτους και του προγράμματος μελλοντικής δράσηςτης Ένωσης, καθώς και η συζήτηση των θεμάτων που περιελήφθησαν στην ημερήσια διάταξηαπό το Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά την αυτή τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται ανάτριετία η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του ΠειθαρχικούΣυμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Κάθε μέλος της Ένωσης, το οποίο δικαιούται κατά τις προηγούμενες διατάξεις καιεπιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Επιτροπή Δεοντολογίαςή την Ελεγκτική Επιτροπή, υποβάλλει έγγραφη δήλωση δέκα (10)   πριν απότην ψηφοφορία.

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη.

Ο πίνακας των υποψηφίων τοιχοκολλάται στα γραφεία της Ένωσης. Σε περίπτωση πουδεν υποβληθούν κατά τα ανωτέρω αιτήσεις υποψηφίων που θα υπερβαίνουντουλάχιστον κατά ένα άτομο τις θέσεις των διαφόρων οργάνων (θέσεις Δ.Σ.,Επιτροπής Δεοντολογίας, ελεγκτικής Επιτροπής), με πρωτοβουλία του Προεδρείουκαι πρόταση του Δ.Σ. ή μελών της Γενικής Συνέλευσης, προτείνονται νέοιυποψήφιοι, οι οποίοι, αν αποδεχτούν, θεωρούνται υποψήφιοι και τα ονόματά τουςεγγράφονται χειρόγραφα στα ψηφοδέλτια εκείνη την στιγμή στη Γ.Σ..  Στηνπερίπτωση που κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης δεν συμπληρωθεί οαπαιτούμενος αριθμός υποψηφίων για τις προβλεπόμενες θέσεις τακτικών μελών,αναβάλλεται η Γενική Συνέλευση, συγκαλείται μετά από είκοσι (20) ημέρες καιυποβάλλονται εκ νέου εγγράφως οι υποψηφιότητες έως την ημέρα σύγκλησης τηςΓενικής Συνέλευσης, κατά την οποία γίνονται δεκτές προτάσεις υποψηφιοτήτων πουυποβάλλονται αυτοπροσώπως ή από άλλα τακτικά μέλη της Ένωσης.

Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τηςΕπιτροπής Δεοντολογίας και της Ελεγκτικής Επιτροπής διενεργείται με μυστική διαψηφοδελτίων ψηφοφορία και με επιστολική ψήφο. Εναλλακτικά το ΔΣ έχει τηνδυνατότητα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο και εφικτό να οργανώσει ηλεκτρονικήψηφοφορία για την εκλογή των νέων μελών του ΔΣ. Σε περίπτωση που μέλος της Ένωσης με δικαίωμα ψήφου, κωλύεται να ψηφίσειγια την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίουκαι της Ελεγκτικής Επιτροπής, δε γίνεται δεκτή η δια αντιπροσώπου ψήφος. Για τηδιενέργεια των εκλογών φροντίζει η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεταιμεταξύ των μελών της Ένωσης με απλή υπόδειξη της Γενικής Συνέλευσης.

Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται σε κοινό ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά, οδε εκλογέας ψηφίζει μέχρι επτά (7) μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο, τρία (3)μέλη για την Επιτροπή Δεοντολογίας και τρία (3) μέλη για την ΕλεγκτικήΕπιτροπή, βάζοντας στα ονόματα αυτών σταυρό προτίμησης.

Εκλέγονται κατά σειρά οι σχετικώς πλειοψηφήσαντες, σε περίπτωση δε ισοψηφίας διενεργείταικλήρωση.

Για το αποτέλεσμα της εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του ΠειθαρχικούΣυμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεταιαπό την Εφορευτική Επιτροπή.

Οι προσκλήσεις για τη Γενική Συνέλευση αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Ένωσης καιαποστέλλονται με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) ήαποστέλλονται ταχυδρομικώς στα μέλη δεκαπέντε (15)   τουλάχιστον ημέρες πριν από τησυνεδρίαση, τοιχοκολλώνται δε και στον πίνακα ανακοινώσεων της Ένωσης. Οιπροσκλήσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, αναγράφουντον τόπο και χρόνο της συνεδρίασης και την ημερήσια διάταξη αυτής. Η ΓενικήΣυνέλευση, τακτική ή έκτακτη, δε δύναται να συζητήσει ή να αποφασίσει γιαθέματα που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη αυτής.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει νομίμως για όλα τα θέματατης ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον τουαριθμού των τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται χωρίς άλλη πρόσκληση τηναντίστοιχη ημέρα και ώρα της αμέσως επομένης εβδομάδας, οπότε θεωρείται ότιβρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε και αν είναι τα παρόντα μέλη.

Την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανάταση χειρός. Για θέματα προσωπικά ή μείζονοςσημασίας γίνεται μυστική ψηφοφορία, μόνον αν ζητηθεί τέτοια και ληφθεί απόφασηαπό τη Γενική Συνέλευση.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός από τιςπεριπτώσεις που ορίζεται ρητώς άλλη πλειοψηφία από το καταστατικό ή το Νόμο.

Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού απαιτείται η παρουσία του ημίσεωςτουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών και η πλειοψηφία των 3/4αυτών. Η ίδια απαρτία και πλειοψηφία απαιτείται για να αποφασισθεί η τύχη τηςπεριουσίας της Ένωσης.

Για την παύση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προ της λήξης της θητείαςτους απαιτείται η παρουσία του ημίσεως τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξειτακτικών μελών και η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Για τη διάλυση της Ένωσης απαιτείται ομοφωνία της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφίατων 4/5 των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών.

 

ΑΡΘΡΟ 12: Διοικητικό Συμβούλιο

Η Ένωση διοικείται από επταμελές (7) ΔιοικητικόΣυμβούλιο που εκλέγεται στη Γενική Συνέλευση από τα παρευρισκόμενα μέλη διαμυστικής ψηφοφορίας. Στο επταμελές Δ.Σ. της Ένωσης συμμετέχουν:

4 μέλη της Ένωσης που ασκούν την ιατρική ωςέξω-νοσοκομειακοί ιατροί και

3 μέλη της Ένωσης που υπηρετούν ωςνοσοκομειακοί ιατροί (άσκηση ιατρικής σε φορείς δευτεροβάθμιας περίθαλψης, τουΔημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα).

Το Δ.Σ. έχει την δυνατότητα εφ όσον το κρίνει αναγκαίο να οργανώσει ηλεκτρονικήψηφοφορία για την εκλογή των  μελών του.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο με τη σειράεκλογής των επιτυχόντων. Επιτυχόντες θεωρούνται εκείνοι οι επτά (7) που έλαβαντις περισσότερες ψήφους, οι δε τρεις (3) επόμενοι τηρουμένης της αναλογίας δύο (2) προς ενός (1) εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη κατά σειράεπιτυχίας. 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεταιμέχρι την εκλογή της νέας διοίκησης και οπωσδήποτε όχι πάνω από τρίμηνο, εκτόςαν για ανυπέρβλητο κώλυμα δεν είναι δυνατή η έγκαιρη σύγκληση της ΓενικήςΣυνέλευσης για τη διενέργεια εκλογών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκαλείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τηνημέρα των εκλογών από τον πλειοψηφήσαντα Σύμβουλο, εκλέγει με μυστική ψηφοφορίατον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τα Μέλη.

Κανένα μέλος δεν μπορεί να εκλεγεί Πρόεδρος Δ.Σ. πάνω από δύοσυνεχείς θητείες, δύναται όμως να συμμετέχει ως μέλος του Δ.Σ.  

Τα τυχόν παραιτούμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνονται από τααναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας. Ως παραίτηση θεωρείται και ηαδικαιολόγητη απουσία μέλους από τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις τουΔιοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς μεν μία (1) φορά το μήνα, εκτάκτως δεόταν υπάρχει ανάγκη ή το ζητήσουν εγγράφως τέσσερα (4) μέλη αυτού, οπότε οΠρόεδρος υποχρεούται να το συγκαλέσει εντός μίας (1) εβδομάδας. Το Δ.Σ. δύναταινα συνεδριάζει με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον συμμετέχουν ο Πρόεδρος ή οΑντιπρόεδρος και άλλα τρία (3) μέλη. Σε περίπτωση κωλύματος δεν είναι δυνατή ηδια αντιπροσώπου εκπροσώπηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία τωνπαρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Ταπρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα μέληπου έλαβαν μέρος σε αυτές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Ένωση και διαχειρίζεται την περιουσία της.

Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Ένωση, ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στη φύση καιστο σκοπό της, εκτός από εκείνες για τις οποίες έχει αρμοδιότητα η ΓενικήΣυνέλευση είτε από το Νόμο είτε από το Καταστατικό.

Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και παύει το προσωπικό τηςΈνωσης, καθορίζοντας ταυτοχρόνως τις αρμοδιότητες και τις αποδοχές του.

Καταρτίζει και εγκρίνει τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της Ένωσης.

Προσδιορίζει γενικά τις δαπάνες. Προεγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό καιαπολογισμό. Αποδέχεται δωρεές, κληρονομιές και κληροδοτήματα. Αποφασίζει τοπιστωτικό ίδρυμα,  στο οποίο θα τηρούνταιοι λογαριασμοί της Ένωσης.

Αποφασίζει για την εγγραφή ή τη διαγραφή μελών.  

Αποφασίζει για τον καθορισμό και απονομή τιμητικών διακρίσεων. 

Καθορίζει τον τρόπο εκπροσώπησης σε διάφορα συνέδρια και τους όρους συνεργασίας με άλλεςοργανώσεις.

Ορίζειτους Εκπροσώπους της Ένωσης ανά γεωγραφική περιφέρεια. Η επιλογή γίνεται μεπρωτοβουλία του Δ.Σ. ή και κατόπιν προτάσεως των ιατρών της περιφέρειας.  

Ορίζει ειδικότερα τα μέλη του τα οποία θα τον εκπροσωπούν στην UEMS και τα οικείαευρωπαϊκά όργανα και προτείνει προς τον Π.Ι.Σ. για να λάβει την έγκρισή τουσύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του παρόντος. Προβαίνει στη σύσταση επιτροπών πουτο υποβοηθούν στο έργο του ή άλλων συλλογικών οργάνων (ομάδων εργασίας κ.λ.π.)από μέλη αυτού (ήτοι του Διοικητικού Συμβουλίου) ή μέλη της Ένωσης ή και άλλατρίτα πρόσωπα καθορίζοντας τη θητεία και τον τρόπο λειτουργίας τους. Με ειδικέςαποφάσεις του, που λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, δύναται νααναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα μέλητου ή σε επιτροπές μεταξύ των μελών του.

 

ΑΡΘΡΟ 13: Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής (εωσότου εγκριθεί η Ένωση από τοΠρωτοδικείο Αθηνών και δημοσιευθεί) και του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπείτην Ένωση έναντι τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, ενώπιον της διοίκησης, τωνΔικαστηρίων και πάσης άλλης Αρχής. Αν δεν εκδοθεί ειδική απόφαση από τοΔιοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Ένωση στην UEMS και στα οικεία ευρωπαϊκάόργανα υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 παρ. 4 του παρόντος. Παρέχει ειδική καιγενική εντολή εκπροσώπησης της Ένωσης και δύναται να τις ανακαλεί. Συγκαλεί τιςσυνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.Προεδρεύει στις Γενικές Συνελεύσεις, ακόμα και όταν γίνονται αρχαιρεσίες.Υπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, τα εντάλματα πληρωμών και τιςεντολές είσπραξης χρημάτων, και γενικά κάθε εξερχόμενο έγγραφο. Δικαιούται ναπαρίσταται σε όλες τις επιτροπές, τμήματα, ομάδες κ.λ.π. της Ένωσης. ΤονΠρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας, αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος. Και σε αυτή τηνπερίπτωση ισχύει η επιφύλαξη του άρθρου 3 παρ. 4 του παρόντος.

 

ΑΡΘΡΟ 14: Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τις υπηρεσίες της Ένωσης. Φροντίζει για τηνεφαρμογή του Καταστατικού, των εσωτερικών κανονισμών, καθώς και για τηνεκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.Εισηγείται τις υποθέσεις της Ένωσης στο Διοικητικό Συμβούλιο. Υποβάλλει στηΓενική Συνέλευση τη λογοδοσία πάνω στα πεπραγμένα. Συντάσσει τα πρακτικά τουΔιοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Τηρεί την αλληλογραφία, τοπρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και το μητρώο των μελών καιεπιβλέπει τα λογιστικά βιβλία εσόδων και εξόδων. Τον Γενικό Γραμματέααναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Ειδικός Γραμματέας σε περίπτωση απουσίας ήκωλύματός του στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 15: Ταμίας

Ο Ταμίας εκτελεί τον προϋπολογισμό, διαχειριζόμενος το ταμείο της Ένωσης καιέχοντας την ευθύνη για κάθε οικονομική αταξία και παρατυπία. Εισπράττει χρήματααπό οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκδίδοντας τις σχετικές αποδείξειςείσπραξης. Ενεργεί τις πληρωμές με βάση τα εντάλματα ή εντολές που έχειυπογράψει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Για κάθε δαπάνη πέρα από τιςτακτικές και συνηθισμένες, για τις οποίες υπάρχει ήδη γενική σχετική απόφασητου Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργεί μετά από ειδική απόφαση και εντολή τουΔιοικητικού Συμβουλίου. Επίσης ο Ταμίας φροντίζει για την κατάθεση των χρημάτωντης Ένωσης, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για τις τρέχουσες ανάγκες, οι οποίεςκαθορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε Τράπεζα νομίμωςλειτουργούσα στην Ελλάδα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, που καθορίζει τοΔιοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Τα χρήματα μπορεί να αναλαμβάνει οΠρόεδρος ή ο Ταμίας κατόπιν εξουσιοδότησης φέρουσας την υπογραφή του Προέδρουτου Διοικητικού Συμβουλίου και τη σφραγίδα της Ένωσης. Τηρεί τα λογιστικάβιβλία που έχουν σχέση με το ταμείο, εκδίδει πρόχειρο λογαριασμό εσόδων καιεξόδων μια φορά το μήνα και εκτάκτως όταν ζητηθεί τούτο από τον Πρόεδρο τουΔιοικητικού Συμβουλίου. Καταρτίζει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τονπροϋπολογισμό του επόμενου έτους, που υποβάλλονται στην ετήσια τακτικήσυνέλευση. Επίσης ο Ταμίας υποχρεούται να παρουσιάζει στην Ελεγκτική Επιτροπήόλα τα ταμειακά βιβλία και τα δικαιολογητικά της διαχείρισής του οποτεδήποτετου ζητηθούν. Όταν ο Ταμίας απουσιάζει, τον αντικαθιστά ένα από τα μέλη τουΔιοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. Μετά από απόφαση του ΔιοικητικούΣυμβουλίου είναι δυνατό να ανατεθούν ορισμένες αρμοδιότητες του Ταμεία και σευπηρεσιακό όργανο της Ένωσης.

 

ΑΡΘΡΟ 16: ΕπιτροπήΔεοντολογίας

Η Επιτροπή Δεοντολογίας αποτελείται απότους τρεις τελευταίους (προγενέστερα Δ.Σ.) εν ζωή  προέδρουςτης Ένωσης.  Σε περίπτωση μη κάλυψης τωνθέσεων λόγω μη αποδοχής από μέρους των εν ζωή Προέδρων καλούνται κατά σειράαρχαιότητας (προγενέστεραΔ.Σ.) οι λοιποί Πρόεδροι και σε περίπτωση αδυναμίας αυτών οι αντιπρόεδροι της Ένωσης, ενώ τέλοςσε περίπτωση μη αποδοχής και αυτών καλούνται κατά σειρά αρχαιότητας οι ΓενικοίΓραμματείς. Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία θα συσταθείταυτόχρονα με την εκλογή νέου Δ.Σ., θα αποτελείται από τα μέλη τωνπρογενέστερων Δ.Σ. που έχουν προηγηθεί, τα οποία δεν θα μετέχουν στο επόμενο Δ.Σ.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως ή μετάαπό πρόταση οποιουδήποτε μέλουςτου ή μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. ήμετά από αναφορά δύο τουλάχιστον τακτικών μελών κάθε θέματοςπου προσβάλλει τηνπαράδοση και το ήθος της εταιρείαςκαι τις σχέσεις μεταξύ των μελών της,  οποιουδήποτε θέματος ηθικής φύσεως πουπροκύπτει από την δια του τύπου ή άλλων μέσων μαζικήςενημέρωσης, ανεπίτρεπτη προσβολή ατόμωνή ομάδων ή κατά τηδιενέργεια επιστημονικών μελετών, καθώς και ενέργειες που αντιστρατεύονται τουςσκοπούς της Ένωσης όπως αυτοί καθορίζονται από το παρόν καταστατικό και τιςαποφάσεις των οργάνων της Ένωσης.

Η συζήτηση εκάστης υποθέσεως γίνεταιαπό την επιτροπή δεοντολογίας αφούαυτή συγκεντρώνει τα αναγκαίαστοιχεία κατά τον τρόπο που κρίνει εκάστοτε σκόπιμο και αφού καλέσει τονεγκαλούμενο μέλος να εκφράσει τις απόψεις του.

Οι επιβαλλόμενεςκυρώσεις είναι επίπληξη, πρόσκαιρη απομάκρυνση απότην εταιρεία (μέχρι ένα χρόνο)και οριστική διαγραφή.

Εναντίον των αποφάσεων της επιτροπήςδεοντολογίας μπορεί να υποβληθεί ένσταση από το τιμωρηθένμέλος η οποία υποβάλλεται στο Δ.Σ. εντός μηνόςαπό την κοινοποίηση με επίσημο έγγραφο της επιβληθείσης σ' αυτό ποινής. Η ένστασησυζητείται στην πρώτη τακτική Γ.Σ. από της υποβολής της. Η απόφασητης Γ.Σ. λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία.

 

ΑΡΘΡΟ 17: Ελεγκτική Επιτροπή

Ο έλεγχος της διαχείρισης και η εποπτεία των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίουανατίθεται σε τριμελή (3μελή) Ελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται όταν και όπως τοΔιοικητικό Συμβούλιο, με τριετή θητεία. Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται κατάσειρά επιτυχίας και δύο (2) αναπληρωματικά από τους επιλαχόντες των μελών της.

Η επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση και τις ενέργειες του ΔιοικητικούΣυμβουλίου ως προς τη νομιμότητά τους και συντάσσει σχετική έκθεση, την οποίαυποβάλλει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. Η Ελεγκτική Επιτροπή έχειδικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε, και το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αντίστοιχαυποχρέωση να δώσει, οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο ή πληροφορία, το οποίο κρίνεταισκόπιμο για την άσκηση του ελεγκτικού της έργου.

 

ΑΡΘΡΟ 18: Βιβλία

  Η Ένωση τηρεί εκτός από τα προβλεπόμενα από νόμο φορολογικά βιβλία, τα ακόλουθαβιβλία:

  1) βιβλίο Μητρώου μελών,

  2) βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων ΓενικήςΣυνέλευσης,

  3) βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου,

  4) βιβλίο Ταμείου (Βιβλίο Εισπράξεων – Πληρωμών).

 

ΑΡΘΡΟ 19: Σφραγίδα

Η Ένωση έχει σφραγίδα κυκλικού σχήματος. Έχει γραφική παράσταση των δύοανθρωπίνων πνευμόνων και ανάμεσα σε αυτούς τον όφι του Ιπποκράτη περιπεπλεγμένοεπί στύλου ως συμβολική ένδειξη. Κάτω από τη γραφική παράσταση φέρει τα αρχικάΕ.Πν.Ελ. και στο εσωτερικό περίγραμμα πέριξ της γραφικής παράστασης τηνεπωνυμία, ήτοι «Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδας».

 

ΑΡΘΡΟ 20: Εκπρόσωποικαι Επιτροπές της Ένωσης

Α. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζονται Τακτικά Μέλη της Ένωσης ωςΕκπρόσωποι αυτής ανά γεωγραφικές περιφέρειες, με διετή θητεία, η οποία καιμπορεί να ανανεώνεται.

Για τον ορισμό εκπροσώπου λαμβάνονται υπ’ όψιν:

1) Έγγραφη πρόταση από συναδέλφους του της ίδιας περιφέρειας.

2) Τοπροσωπικό του ενδιαφέρον και ενασχόληση με τις δραστηριότητες της Ένωσης σεγενικό ή τοπικό επίπεδο.

3) Οι σχέσεις με την τοπική κοινωνία και τους συναδέλφους της περιοχής του, καθώςκαι η συνεχής παρουσία του στο χώρο της Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας.

Οι Εκπρόσωποι δεν ανταγωνίζονται την Ένωση και τα διοικητικά όργανα αυτής, αλλάλειτουργούν και δρουν εντός των πλαισίων της Ένωσης. Σκοπός του ορισμούΕκπροσώπων ανά γεωγραφικές αποτελεί η έγκαιρη ενημέρωση του ΔιοικητικούΣυμβουλίου μέσω των Εκπροσώπων, για ζητήματα που απασχολούν τα μέλη της Ένωσηςπου ασκούν την ιατρική σε κάθε γεωγραφική περιφέρεια και η από κοινούσυνεργασία μαζί τους για την άμεση επίλυση τοπικών επαγγελματικών προβλημάτων.

Οι Εκπρόσωποι των εκάστοτε γεωγραφικών περιφερειών, ως αυτές έχουν καθορισθεί μεαπόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο, καλούνται για νασυμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.Επίσης συμμετέχουν σε κοινές συναντήσεις όλων των εκπροσώπων μετά του Δ.Σ.ανάλογα με τις ανάγκες και τα τρέχοντα θέματα της Ένωσης.

Οι εκπρόσωποι ανά γεωγραφική περιφέρεια της Ένωσης, πρέπει να είναιευαισθητοποιημένα για την ανάδειξη προβλημάτων, που σχετίζονται με την άσκησητης ειδικότητας της Πνευμονολογίας, τόσο σε επαγγελματικό επίπεδο όσο και σεεκπαιδευτικό, καθώς και συνολικά με τα προβλήματα της δημόσιας υγείας και τηςπαροχής περίθαλψης. Ενημερώνουν το Δ.Σ. και εισηγούνται ενέργειες για τηναντιμετώπισή τους. Την ευθύνη της επικοινωνίας με κυβερνητικούς και άλλουςφορείς έχει το Δ.Σ. της Ένωσης.

Β. Το ΔΣ πλαισιώνεται στη δράση του από επιτροπές πουσυστήνονται με μέριμνά του. Ο αριθμός των επιτροπών και το αντικείμενο κάθεεπιτροπής αποφασίζεται από το ΔΣ με βάση τις δραστηριότητες και των Μελών καιτην ανάπτυξη της Ένωσης. Έργο των επιτροπών είναι περαιτέρω ανάπτυξη και ηεκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης στους αντίστοιχους τομείς και η ενεργόςσυμμετοχή τους στο επιστημονικό και εκπαιδευτικό της Εταιρείας.  Οι επιτροπές είναι τριμελείς. Η επιλογή τωνμελών γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ με βάση  τα προσόντα που διαθέτουν για τη διεκπεραίωσητων καθηκόντων τους στη συγκεκριμένη επιτροπή. Σε κάθε επιτροπή προϊσταταιπρόεδρος που επιλέγεται από το ΔΣ μετά από πρόταση των μελών της επιτροπής. Ηθητεία των επιτροπών είναι διετής εκτός του προέδρου που μπορεί να απόφαση τουΔΣ να παραταθεί για μια ακόμη θητεία για να υπάρχει συνέχεια στο έργο τηςεπιτροπής. Οι επιτροπές εποπτεύονται και συνεργάζονται στενά με τους υπεύθυνουςτου εκπαιδευτικού έργου της Εταιρείας.

 

ΑΡΘΡΟ 21: Γενικές διατάξεις

1) Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από το ΔιοικητικόΣυμβούλιο, σύμφωνα πάντοτε με το πνεύμα του παρόντος καταστατικού και τηςισχύουσας Νομοθεσίας.

2) Η Ένωση σε καμία περίπτωση δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 1264/1982,διότι δεν ισχύει η προϋπόθεση, του ότι τα μέλη είναι εξαρτημένης εργασίας καιέχει πολύ ευρύτερο χαρακτήρα του απλού συνδικαλιστικού σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 22 : Μεταβατικές διατάξεις

Α) Μέχρι την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να γίνει τοαργότερο εντός έξι μηνών από την ημερομηνία αναγνώρισης της Ένωσης, καθήκονταΔιοικητικού Συμβουλίου εκτελεί η συγκροτηθείσα από τους ιδρυτές επταμελής(7μελής) προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή.

Β) Κατά την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, μετά τη δικαστικήαναγνώρισή της, δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα ιδρυτικά μέληκαι όλα εκείνα τα οποία εν τω μεταξύ θα εγγραφούν, μετά από απόφαση τηςπροσωρινής Διοικούσας Επιτροπής.

Γ) Το παρόν Καταστατικό, το οποίο αποτελείται από είκοσι δύο (22) συνολικά άρθρα,ψηφίστηκε  την 26.6.2016 από τα μέλη τηςΈνωσης.

 

Αθήνα, 23-01-2017